Website beeldje van St. Geertruid

  Home    Lees meer    YouTube, Publicaties en Interviews    Archeol. verzameling    Contact    Kunst    09-08-2016 Vernieuwd         google8868d886d9cbf696.html

 

   
Het beeldje van St. Geertruid: een bezielde figuratieve vuursteen met gegraveerde symbolen.

Begin negentiger jaren vond ik (Marius Meulenberg) op de Kaap bij St. Geertruid  een kleine vuursteenknol met in de cortex groeven die mij opzettelijk gemaakt leken. Het is een door de natuur gevormde figuratieve steen, die lijkt op een persoon die op een kubus zit. In het verleden vond  iemand deze antropogene (op een mens gelijkende) vuursteen belangrijk genoeg om er o.a. drie symbolen op te graveren, te weten: een V op de borst, een waaiervormige tri-line op de hals en een V op het achterhoofd.

   Tri lineLiggend V-symbool


 Staand V-symbool

Uit zeven verschillende onderzoeken blijkt dat deze symbolen zijn gegraveerd. Waarschijnlijk zijn de graveringen gemaakt tijdens de Bandkeramiek (5500-4900 v. Chr.). Gezien de vorm van de dwarsdoorsneden kan  gegraveerd zijn met een benen kammetje dat Bandkeramiekers gebruikten voor het versieren van aardewerk.  Voor zover ik weet is het beeldje van St. Geertruid de enige figuratieve vuursteen waarvan uit onderzoek blijkt dat hij is bewerkt  door hem te graveren.

Dr. Annine E.G. van der Meer is een vooraanstaand godsdiensthistorica  en symbooldeskundige. Zij is van mening dat men het beeldje van St. Geertruid vroeger mogelijk heeft gezien als bezield door een godin of een voormoeder die in verbinding staat met de Grote Moeder. Bezielde stenen horen bij natuurgodsdiensten. Gedurende de prehistorie moet men ook in Nederland talloze van deze figuratieve stenen hebben gekend. Maar ze zijn nooit als zodanig herkend door de archeologen. Dat herkennen is slechts mogelijk als men daarvoor open staat en als zo’n steen onmiskenbaar is bewerkt, zoals het beeldje van St. Geertruid.
Zeer bijzonder bij dit beeldje is ook, dat de symbolen aangeven wie deze steen bezielde.: de Vogelgodin. Een godin die o.a. werd vereerd op de Balkan. Vanuit dit gebied koloniseerden de Bandkeramiekers Limburg. Dit is maatgevend voor de unieke, religieus culturele waarde van het beeldje.
    
Zo’n vondst is haast te mooi om waar te zijn. Helaas is het daardoor ook een vondst, waarbij het voor archeologen veiliger is, de andere kant op  te kijken. Toch hebben in de loop der jaren diverse archeologen een summier commentaar gegeven. Daaruit blijkt dat er geen enkel argument wordt gegeven dat mijn bevindingen weerlegt. Helaas is dit geen reden tot juichen. Want gelijk hebben is iets anders dan gelijk krijgen. Voor erkenning van het Beeldje van St. Geertruid stelt het Rijks Museum voor Oudheden eisen, waaraan per definitie geen enkele vondst kan voldoen indien hij uniek is.
Maar het meest frustrerend is, dat het lijkt of zulke onvervulbare eisen slechts worden opgelegd aan het beeldje van St. Geertruid. Het RMO presenteert zelf vol trots  ‘het mannetje van Willemstad’. Maar deze vondst voldoet niet aan de eisen die RMO aan het beeldje van St. Geertruid stelt. Ook de bekende ‘Danseres van Geldrop’ voldoet niet aan deze eisen. Bij deze danseres zou men bovendien serieus rekening moeten houden met vindplaatsvervalsing.  Goede parallellen ontbreken in Europa, maar zijn wel te vinden in Noord-Afrika. Toch wordt deze danseres zonder enig voorbehoud  gepresenteerd als een  Nederlands kunstvoorwerp.
  
Voor duurzaam behoud van ons prehistorisch erfgoed is het grootste probleem misschien wel, dat in Nederland een Rijksbeleid t.a.v. prehistorisch erfgoed bij particulieren ontbreekt. En de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed  het leveren van een passende zorg voor dit  erfgoed niet als haar taak ziet. Deze zorg berust daardoor uitsluitend bij particulieren. Zij kunnen echter geen duurzame zorg bieden, waardoor er een voortdurend verlies van mogelijk te behouden erfgoed plaatsvindt. Bij het afbouwen van een particuliere  verzameling of bij overlijden van de verzamelaar, kunnen waardevolle stukken verkocht worden via de handel. Dit betekent vaak het einde van de waarde van een object als cultureel erfgoed. De kennis van de vindplaats en de vondstomstandigheden zullen vroeg of laat verloren gaan.
Ik hoop dat de minister van OCW bovenstaand gebrek aan adequate zorg zal verhelpen en ook de pers en de politiek zich zullen inzetten voor een verbetering van de zorg voor het prehistorisch erfgoed in het algemeen.
Voor het beeldje van St. Geertruid betekent e.e.a. dat er geen Rijksdienst is die zich verantwoordelijk voelt voor beoordeling en eventueel duurzaam behoud van dit erfgoed. Daardoor ontbreekt een duurzame conservatie en kan deze vondst op termijn verloren gaan.
Omdat het publiceren in vaktijdschriften  slechts beperkt mogelijk blijkt, zijn de hoofdzaken van mijn onderzoek nu ook te lezen op YouTube kanaal Beeldje St. Geertruid. In zes video's van ca. 5 minuten, wordt na een introductie ingegaan ingegaan op de graveringen, de datering, het graveerinstrument, bezielde stenen en de Vogelgodin. Daarmee wordt het onderzoek  goed toegankelijk voor iedereen.
Gezien mijn leeftijd zal ik door verkoop de komende jaren mijn archeologische verzameling afbouwen (zie Archeologische verzameling).
Marius Meulenberg.                                                                                                              Civiel ingenieur TUD en ZZP-er beeldhouwer.
Voor meer informatie (of downloads):  Lees meer  of bekijk de video's op YouTube: Beeldje St. Geertruid.